verstandelijke beperking Vrouwen Mannen Partners Hulpverleners Dissociatie
problematiek


Huisregels

Wachten
De wachtruimte bevindt zich in de hal bij binnenkomst.
In een hoek is er een speelhoek voor de kinderen.

Bij binnenkomst kunt u koffie of thee pakken bij de automaat.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijk van de hulpverlener is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van de behandeling. 
Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland kent een klachtenregeling.
De regeling kent een drietal stappen:

  • allereerst kunt u met uw klacht terecht bij uw eigen zorgverlener.
  • De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost.
  • Verder is er een externe klachtencommissie waar u uw klacht kunt neerleggen:

          Klachtencommissie, NFG


U kunt zich rechtstreeks tot deze klachtencommissie wenden door de klacht schriftelijk aan bovenstaand adres te richten. U hoeft hierover niet eerst een medewerker van onze organisatie te benaderen.


Onze medewerkers zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

BPSW https://www.bpsw.nl/
Nederlande Federatie Gezondheid www.de-nfg.nl
EMDR www.emdr.nl


Betreffende rechten en plichten behandelaars / begeleiders:

De behandelaar / begeleider is verplicht bij de uitoefening van zijn/haar beroep zich te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode van de Beroepsvereniging van de behandelaar. Verder heeft de overheid de afgelopen jaren een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de klachtwet en de behandelovereenkomst, waarin de plichten van hulpverleners en clienten zijn vastgelegd.

a. Behandelrelatie
In de beroepscode staat, dat de behandelaar / begeleider verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en de cliënt met respect dient te behandelen. De behandelaar / begeleider mag geen misbruik maken van zijn positie en de beroepscode gaat uit van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen de behandelaar/ begeleider en cliënt niet is toegestaan. Zolang de behandeling / begeleiding plaats vindt mag de behandelaar / begeleider geen overeenkomst met u afsluiten, die voor hem voordelig is.

b.Geheimhouding van uw gegevens.
De behandelaar / begeleider heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Zonder uw schriftelijke toestemming mogen er geen gegevens over u worden verstrekt bijvoorbeeld aan een verzekeringsarts, een keuringsarts of anderen. De behandelaar / begeleider mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken bijvoorbeeld als u of anderen hierdoor in gevaar zouden komen als hij dit zou nalaten. De behandelaar / begeleider heeft geen toestemming van u nodig om overleg met collega’s over u te kunnen hebben. (deze hebben eveneens geheimhoudingsplicht) De behandelaar / begeleider is verplicht u te informeren wat deze denkt dat er met u aan de hand is. Hij moet overleg met u hebben ten aanzien van het doel van de behandeling / begeleiding en de manier waarop dit bereikt kan worden. Hij zal u ook aangeven hoelang, bij benadering, de behandeling / begeleiding gaat duren. Op grond van voorgaande geeft u toestemming voor behandeling / begeleiding. Het verdere beloop van de behandeling / begeleiding zal met u worden besproken door uw behandelaar/ begeleider. De behandelaar / begeleider mag alleen informatie achterhouden, wanneer die informatie u ernstige schade zou berokkenen, er moet dan wel eerst overleg gepleegd worden met een collega. Van uw kant bent u verplicht uw behandelaar / begeleider zo goed mogelijk te informeren en zo goed mogelijk mee te werken.


Rapportages betreffende u en aan u gericht, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur vermenigvuldigd, dan wel verspreid worden.

c. Uw dossier
De behandelaar / begeleider bewaart uw gegevens in uw dossier dat wordt aangelegd nadat u zich heeft aangemeld voor behandeling / begeleiding. Dit zijn bijvoorbeeld uw brieven, brieven over u en de aantekeningen over de voortgang van de behandeling / begeleiding. De gegevens in uw dossier zijn zodanig ingericht dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van uw persoonlijke gegevens verzekerd zijn. U heeft recht op inzage in uw dossier en mag fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door derden die met uw toestemming bij de behandeling / begeleiding zijn betrokken. Ook heeft u geen recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar / begeleider. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. U mag bijvoorbeeld op-of aanmerkingen over de behandeling / begeleiding toevoegen of kritiek leveren over de manier waarop uw situatie is weergegeven door behandelaar / begeleider. U heeft eveneens het recht uw dossier te laten vernietigen. U dient dit schriftelijk aan te vragen. Wanneer het gaat om behandeling / begeleiding of om gezinsbehandeling / begeleiding.

Binnen onze instelling worden dossiers 5 jaar bewaard waarna zij vernietigd worden.

Terug naar boven
© 2018 - Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland.